Zhang Yuqing a food activist from Nanjing Zhang Yinghui Beijing's First Organic Farmer's Market organizer and Chen Hsiu Chih Board Chair of Taiwan